Zaloguj się lub Przypomnij hasło
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w kiosku wydań elektronicznych

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usług polegających na umożliwianiu usługobiorcom dostępu do elektronicznych wydań tytułów prasowych dystrybuowanych przez "Bild Presse Sp. z o. o." Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Żwirki 17, NIP: 727 25 84 183 zwaną dalej "Kolporterem".

§1 Wykorzystywane pojęcia

 1. E-wydanie – elektroniczne wersje wydań tytułów prasowych (w tym ich prenumerata);
 2. Usługi – usługi udostępniania Użytkownikom przez Internet do elektronicznych wydań tytułów prasowych;
 3. Użytkownik – odbiorca Usług wyposażony w komputer z dostępem do Internetu;
 4. Serwis – serwis internetowy, służący zawieraniu i wykonywaniu umów o świadczenie Usług.

§2 Sposób świadczenia Usług

 1. W ramach Usług, Kolporter udostępnia Użytkownikowi dostęp do E-wydań, których treść jest taka sama jak wydań drukowanych, albo wzbogacona o dodatki tematyczne, promocyjne lub reklamowe, dostosowane do dystrybucji drogą elektroniczną. Kolporter zastrzega, że jakości graficzna E-wydań może ulec obniżeniu w stosunku do analogicznych wydań papierowych oraz że E-wydania mogą nie zawierać dodatków o charakterze reklamowym lub promocyjnym – materiałów na płytach CD, książek, map, , insertów, próbek produktów itp.
 2. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych przez komputer przeznaczony do przeglądania Serwisu:
  1. dostęp do szerokopasmowego Internetu,
  2. pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Apple Mac OS X lub Microsoft Windows XP, lub Microsoft Windows Vista, lub Microsoft Windows 7,
  3. wyposażony w min. 512 MB RAM,
  4. z min. 2 GB wolnego miejsca na dysku,
  5. z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox lub Apple Safari, lub Microsoft Internet Explorer, lub Opera wraz aktualną wersją wtyczki Adobe Flash.
  6. wyposażony w urządzenie wskazujące typu mysz, trackpad, trackpoint lub analogiczne.
 3. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest w drodze przyjęcia przez Użytkownika oferty Kolportera.
 4. Przyjęcie oferty Kolportera, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie następuje poprzez rejestrację Użytkownika na stronie internetowej, złożenie zamówienia na E-wydanie i dokonanie zapłaty według cennika Serwisu.
 5. Kolporter potwierdza rozpoczęcie świadczenia Usług wysyłając pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia na dostęp do wybranego E-wydania.
 6. Po zawarciu umowy na świadczenie Usług, Kolporter przesyła Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie zawarcia umowy, w formie gotowego do druku zaświadczenia.
 7. Przyjmując ofertę Kolportera Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz podać prawidłowe i prawdziwe dane podczas tworzenia konta (rejestracji) w Serwisie.
 8. Przyjmując ofertę Kolportera Użytkownik zgadza się na niezwłoczne rozpoczęcie świadczenia Usług.
 9. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, o którym mowa w art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r., na podstawie art. 10 ust. 3 punkt 1, 5 i 6 wymienionej ustawy.
 10. Jeden zamówiony dostęp do E-wydania pozwala na wielokrotny dostęp z jednego stanowiska komputerowego .
 11. Wykupiony dostęp do E-wydania może być zrealizowany w ciągu 7 dni. W przypadku niezrealizowania dostępu do wykupionego E-wydania w ciągu 7 dni, dostęp traci swą ważność, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu opłaty.
 12. W ramach umowy o świadczenie Usług Użytkownik jest uprawniony do pobrania ze strony internetowej oprogramowania komputerowego służącego pobieraniu i odczytywaniu E-wydań.
 13. Kolporter udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z oprogramowania o którym mowa w §2 pkt 11 w zakresie:
  1. pobierania oprogramowania z Serwisu;
  2. utrwalania oprogramowania na stanowisku komputerowym Użytkownika,
  3. korzystania z oprogramowania wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszym Regulaminie.

§3 Płatność za Usługi

 1. Płatność za Usługi może być dokonana:
  1. przelewem z rachunku bankowego Użytkownika,
  2. kartą płatniczą Użytkownika,
  3. SMS-em o podwyższonej opłacie (Premium SMS)
 2. Umowy o świadczenie Usług są zawierane na czas określony, zgodnie z ofertą Kolportera.
 3. Opłata za produkty dystrybuowane w Serwisie może być różna w zależności od wybranego sposobu realizacji płatności
 4. Wynagrodzenie za udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego zawarta jest w cenie E-wydań.

§4 Okres świadczenia usług

Kolporter zastrzega możliwość wycofania z Serwisu poszczególnych E-wydań. W takim przypadku, jeśli Użytkownik posiada prawo dostępu do wycofanego E-wydania, umowa o świadczenie Usług w zakresie dotyczącym wycofanego E-wydania, na okres przypadający po wycofaniu danego tytułu, ulega rozwiązaniu, a wynagrodzenie zapłacone Kolporterowi przez Użytkownika w części dotyczącej przedmiotowego wydania podlega zwrotowi.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Serwisu za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected], albo listem poleconym na adres Kolportera. Rozpatrzenie reklamacji i wysłanie do Użytkownika zawiadomienia o sposobie jej rozpoznania nastąpi w terminie 14 dni.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Kolportera w zakresie przewidzianym przepisami prawa oraz objętym zgodą Użytkownika wyrażoną podczas rejestracji. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Wgląd w dane Użytkownika oraz ich poprawianie są możliwe ze strony internetowej.
 3. Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z majątkowych praw autorskich do utworów składających się na elektroniczne wydania tytułów prasowych w zakresie przekraczającym dozwolony użytek utworów chronionych, określony przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2010.
© 2022 Bild Presse Polska | Regulamin | Kontakt